Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Trà Vinh

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều nay (2/11), Đoàn kiểm tra số 5 Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Trung ương làm trưởng đoàn. Nội bộ Trung ương Tiểu ban bảo vệ chính trị dẫn đầu đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh triển khai kế hoạch và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ chính trị. Nội bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Đoàn đã được tiếp và làm việc với các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa 15; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đặng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Nội vụ và trưởng 02 đơn vị trong kế hoạch thanh tra (Thành ủy Trà Vinh và Đảng bộ cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp) ).

Tại cuộc họp, đại diện Đoàn thanh tra đã thông qua kế hoạch thanh tra và quyết định thành lập đoàn thanh tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về vấn đề dân tộc – tôn giáo tại buổi làm việc.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện chính sách, quy định bảo vệ chính trị nội bộ của đảng; đặc biệt là Sắc lệnh của Bộ Chính trị số 58-QD/TW ngày 8/2/2022 “hàng loạt vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị trong nội bộ đảng”.

xem xét, rà soát, xem xét, đánh giá và kết luận các chuẩn mực chính sách; Xem xét kết nạp những người có vấn đề chính trị vào đảng; Việc bố trí, điều động cán bộ, đảng viên đặt ra vấn đề chính trị; Quản lý hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Lâm Minh Đặng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh khóa 35.

Tình hình đoàn kết nội bộ các cấp ủy, tổ chức; Công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của thế lực thù địch; Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện nước ngoài; Quản lý hoạt động báo chí, truyền thông và mạng xã hội, đảm bảo an ninh mạng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cấp, ngành và cán bộ trong cấp ủy, tổ chức đảng; Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên môn bảo đảm bảo vệ chính trị trong nước ở thực địa.

Đại tá Huỳnh Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu về tình hình an ninh trong nước.

Tại cuộc họp, Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả tự chủ của Tỉnh ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Theo đó, Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện triệt để các quy định, chỉ đạo của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ. Qua triển khai và thực hiện triệt để, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nói chung đã nhận thức sâu sắc về quan điểm đổi mới của Đảng và tầm quan trọng của bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Hiện nay, ý thức bảo vệ cương lĩnh, điều lệ của đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đang được nâng cao; Luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và ý thức cách mạng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, sắp xếp, sử dụng theo yêu cầu khách quan và thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của Đảng. Đảng, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Quyết định Trung ương 4 khóa XI. và XII. Cuộc họp; Kết luận số 21-KL/TW nhiệm kỳ XIII của Ban Chấp hành Trung ương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự phát triển”, “tự chuyển hóa” bên trong.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được các cấp ủy Đảng thực hiện tốt. Kịp thời rà soát, đánh giá chuẩn mực chính trị của cán bộ theo đúng quy trình, xem xét, kết luận đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, kịp thời thực hiện theo yêu cầu. Quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm công chức, nhân sự trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng chí Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo về công tác phát hiện, ngăn chặn phát tán thông tin xấu, có hại trên Internet và mạng xã hội.

Trong trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị vi phạm quy định của Bộ Chính trị, tùy từng trường hợp sẽ được xem xét sử dụng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; Những cán bộ có vấn đề về lý lịch chính trị, vi phạm các quy định trước đây giờ đây sẽ được xem xét bố trí phù hợp theo tiêu chuẩn chức danh sĩ quan, đảm bảo tính khách quan và thể hiện rõ sự nhiệt huyết, niềm tin vào chính trị. Đổi mới Đảng, tích cực phát huy năng lực lao động, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, thể hiện trách nhiệm cao hơn trong công việc.

Ban Chấp hành Đảng, Thường vụ Nhà nước thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy Đảng, tổ chức thực hiện chính sách, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ. Chính trị trong nước, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. Khi thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ, cấp ủy các cấp luôn bám sát quan điểm, nguyên tắc của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ cũng như những quy định, chỉ đạo then chốt. Công tác kiểm tra lý lịch, đánh giá, kết luận chính sách của cán bộ, đảng viên được thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, hồ sơ được biên soạn, lưu trữ gọn gàng, bảo quản theo đúng chế độ. bí mật, những vụ việc liên quan đến vấn đề chính trị hiện tại được phát hiện sẽ được xem xét kỹ lưỡng theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu trong buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: “Công tác thanh tra là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện. Giới thiệu chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương đánh giá cao công tác xây dựng đảng và bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh Trà Vinh được triển khai nghiêm túc và đạt kết quả khá toàn diện.

Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường đã tiếp thu ý kiến ​​của đoàn kiểm tra và chỉ đạo của lãnh đạo trung ương.

Đồng chí Ngô Chí Cường tiếp thu ý kiến ​​của đoàn kiểm tra, đồng thời chia sẻ một số phát hiện nổi bật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh thời gian qua, trong đó có vấn đề dân sự. Chủng tộc – Tôn giáo…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị thanh tra theo kế hoạch chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ Đoàn thanh tra Trung ương, nghiêm túc tiếp thu mọi ý kiến ​​đóng góp của Đoàn thanh tra, qua đó phát huy kết quả đạt được, rút ​​kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại còn tồn tại để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn tới.

Tin và ảnh: KIM LOAN

Bài trướcCác công nghệ cơ bản của chuyển đổi số
Bài tiếp theoNữ võ sĩ 50 tuổi hạ gục người yêu cũ của con trai