Bãi bỏ 5 thông tư liên tịch về khoa học và công nghệ

khoa học-học-nghe.pnghình minh họa

Căn cứ Thông tư số 64/2023/TT-BTC, cả 5 thông tư liên tịch dưới đây đều bị bãi bỏ:

1. Thông tư liên tịch số 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

2. Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình Phát triển Công nghệ cao Quốc gia đến năm 2020;

3. Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

4. Thông tư liên tịch số 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2015. 2020;

5. Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý tài chính đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Thông tư 64 có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Đối với các nhiệm vụ trong khuôn khổ chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2020 được Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định gia hạn trong giai đoạn 2021 – 2030, các quy định tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ tiếp tục được áp dụng cho đến hết nhiệm kỳ. thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Bãi bỏ 2 thông tư của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 66/2023/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 2 thông tư sau:

Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính ban hành bộ định mức chi áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA).

Bộ Tài chính Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi áp dụng đối với các dự án/Chương trình sử dụng vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA).

Bài trướcPVCFC hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2023
Bài tiếp theo[Video] Nâng cao đạo đức công vụ trong hệ thống chính trị và cơ quan hành chính nhà nước